Obavještenja

Na osnovu članova 40 i 42 Statuta nevladinog udruženja „Organizacija fotografskih autora – OFA“ br. 03-5-2/22 od 31.03.2022.godine donosim:

O B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

O sazivanju redovne sjednice Opšte skupštine članova nevladinog udruženja „Organizacija fotografskih autora – OFA“.

Sjednica Opšte skupštine članova nevladinog udruženja „Organizacija fotografskih autora – OFA“ će se održati u zgradi Stare Vlade na adresi: ul. Jovana Tomaševića br.2 81000 Podgorica u maloj sali 18.08.2023.godine sa početkom u 16:30 časova.

Utvrđuje se sljedeći dnevni red redovne sjednice Opšte skupštine članova nevladinog udruženja „Organizacija fotografskih autora – OFA“:

1.Donošenje novog Statuta nevladinog udruženja „Organizacija fotografskih autora – OFA“;

2.Donošenje Pravilnika o raspodjeli iznosa koji pripadaju nosiocima prava;

3.Donošenje Pravilnika o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;

4.Donošenje Pravilnik o ulaganju prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze od ulaganje prihoda od prava;

5.Donošenje Pravilnika o odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava;

6.Donošenje Pravilnika o upravljanju rizikom;

7.Razrješenje izvršnog direktora;

8.Imenovanje izvršnog direktora;

9.Ocjena rada članova Upravnog odbora;

10.Ocjena rada članova Nadzornog odbora;

11.Ocjena rada izvršnog direktora;

12.Odobravanje Godišnjeg izvještaja o transparentnosti;

13.Imenovanje revizora za 2023.godinu;

14.Usvajanje izjava članova Nadzornog odbora o sukobu interesa;

15.Usvajanje izjava članova Upravnog odbora o sukobu interesa;

16.Usvajanje izjave Izvršnog direktora o sukobu interesa;

17.Usvajanje izjave predsjednika Opšte skupštine članova o sukobu interesa;

18.Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o radu i uočenim nepravilnostima u radu lica koja upravljaju poslovanjem „Organizacije fotografskih autora – OFA“.

19.Usvajanje Godišnjeg izvještaja Upravnog odbora;

20.Usvajanje Finansijskog plana sa planom rada za narednu poslovnu godinu;

21.Usvajanje izvještaja ovlašćenog revizora za 2022.godinu;

22.Odluka o članstu „Organizacije fotografskih autora – OFA“ u European Visual Artists iz Brisela;

23.Odluka o članstu „Organizacije fotografskih autora – OFA“ u International Authors Forum iz Londona;

24.Odluka o članstu „Organizacije fotografskih autora – OFA“ u International Federation of Reproduction Right Organization iz Brisela;

25.Ostalo.

Materijali sa predlozima odluka koji trebaju da se razmotre na sjednici Opšte skupštine članova nevladinog udruženja „Organizacija fotografskih autora – OFA“ dostupni su na uvid svim članovima na njihov zahtjev upućen na službenu e-mail adresu nevladinog udruženja „Organizacija fotografskih autora – OFA“ ofacrnagora@gmail.com 10 (deset) dana prije održavanja sjednice Opšte skupštine članova.

U slučaju izmjene dnevnog reda, članovi će biti obaviješteni na isti način na koji su obaviješteni o održavanju ove sjednice Opšte skupštine članova nevladinog udruženja „Organizacija fotografskih autora – OFA“.

 

U Podgorici, 08.08.2023.godine.

 

Predsjednik Opšte skupštine članova.

Nacrt zajedničkog sporazuma

Na osnovu člana 173 Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni list Crne Gore”, br. 37/2011, 53/2016 i 145/2021), a u skladu sa rješenjem Ministarstva ekonomskog razvoja br.626-4092/2021-2 od 18.11.2021.godine (“Službeni list Crne Gore”, br. 2/2022) Organizacija fotografskih autora – OFA objavljuje:

N A C R T

Zajedničkog  sporazuma o tarifi naknada  koje  naplaćuje  Organizacija fotografskih autora – OFA

Član 1

Ovim Zajedničkim sporazumom utvrđuju se visina i način određivanja naknade koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA (u daljem tekstu: Organizacija OFA), kao i rok naplate naknade.

Član 2

Naknadu plaćaju svi korisnici koji:

 • vrše kablovsku retransmisiju;
 • uvoze i prodaju tehničke uređaje za vizuelno snimanje i prazne nosače slike;
 • fizička i pravna lica i preduzetnici koji uz naknadu obavljaju djelatnost fotokopiranja.

Član 3

Korisnici su dužni da zaključe pojedinačne ugovore sa Organizacijom OFA u skladu sa ovim Zajedničkim sporazumom o tarifi naknada koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA.

Član 4

Naknada za kablovsku retransmisiju fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji iz repertoara Organizacije OFA naplaćuje se prema iznosu bruto prihoda korisnika umanjenog za iznos pdv-a, ukoliko korisnik ne ostvaruje prihode naknada se naplaćuje prema iznosu svih troškova koje korisnik ima u vezi sa kablovskom retransmisijom ili prema broju pretplatnika (priključaka).

Repertoar Organizacije OFA čine fotografska djela i djela stvorena u procesu sličnom fotografiji i to:

– autora i nosilaca autorskog prava, koji su ugovorom ustupili svoja prava Organizaciji OFA, na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima;

– domaćih autora i nosilaca autorskog prava, čija prava Organizacija OFA štiti na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima;

– stranih autora i nosilaca autorskog prava, čija prava Organizacija OFA štiti na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima i ugovora zastupanju zaključenih sa stranim organizacijama.

Korisnik je dužan da Organizaciji OFA dostavlja podatke o ukupno ostvarenom bruto prihodu, troškovima kao i o ukupnom broju pretplatnika (priključaka) za prethodni mjesec i to najkasnije do 15-og tekućeg mjeseca.

Organizacija OFA može zahtijevati od korisnika da dostavi i druge relevantne podatke koji su od uticaja za utvrđivanje iznosa naknade.

Ukoliko korisnik ne dostavi potrebne podatke, primijeniće se zvanično dostupni podaci nadležnih državnih organa ili agencija.

Korisnik je dužan da naknadu plati do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada iz stava 1 ovog člana naplaćuje se u skladu sa tarifnim brojem 1 ovog Zajedničkog sporazuma o tarifi naknada koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA.

Član 5

Naknada za uvoz i prodaju tehničkih uređaja za vizuelno snimanje i praznih nosača slike naplaćuje se u procentu od tržišne vrijednosti prilikom uvoza ili prve prodaje uređaja, bez obzira da li su oni nezavisni ili su sastavni dio nekog drugog uređaja.

Korisnik je dužan da Organizaciji OFA dostavlja dostavlja podatke o broju uvezenih odnosno prodatih uređaja za prethodni mjesec i to najkasnije do 15-og tekućeg mjeseca.

Ukoliko korisnik ne dostavi potrebne podatke, primijeniće se zvanično dostupni podaci nadležnog državnog carinskog organa ili drugi relevenatni podaci i procjene koje  utvrdi Organizacija OFA.

Korisnik je dužan da naknadu plati do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Obaveza plaćanja naknade ne odnosi se na uređaje uvezene radi daljeg uvoza u drugu državu.

Naknada iz stava 1 ovog člana naplaćuje se u skladu sa tarifnim brojem 2 ovog Zajedničkog sporazuma o tarifi naknada koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA.

Član 6

Naknada za fotokopiranje naplaćuje se prema broju uređaja na kojima se obavlja djelatnost fotokopiranja.

Korisnik je dužan da dostavi podatke o broju uređaja na kojima obavlja djelatnost fotokopiranja u roku od 15 dana od dana zaključivanja ovog Zajedničkog sporazuma o tarifi naknada koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA, kao i da obavijesti Organizaciju OFA o svakoj promjeni broja uređaja u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena.

Ukoliko korisnik ne dostavi potrebne podatke, Organizacija OFA je ovlašćena da ih pribavi samostalno.

Korisnik je dužan da naknadu plati do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada iz stava 1 ovog člana naplaćuje se u skladu sa tarifnim brojem 3 ovog Zajedničkog sporazuma o tarifi naknada koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA.

Član 7

Ovim Zajedničkim sporazumom o tarifi naknada koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA utvrđuju se sljedeći tarifni brojevi:

Naknada za kablovsku retransmisiju

Naknada koja se naplaćuje kablovskim retransmiserima iznosi 0,3% bruto prihoda korisnika mjesečno uzmanjenog za iznos pdv-a, a ukoliko korisnik ne ostvaruje prihode naknada se naplaćuje u iznosu od 0,3% svih troškova mjesečno ili u iznosu od 0,15€ po pretplatniku (priključku) mjesečno.

TARIFNI BROJ 2

Naknada za zvučno i vizelno snimanje

Naknada koja se naplaćuje prilikom uvoza ili prve prodaje tehničkih uređaja za vizuelno snimanje i praznih nosača slike iznosi:

Vrsta tehničkog uređaja za vizuelno snimanje

Procenat od vrijednosti uređaja za vizuelno snimanje

Fotokopir aparati

1%

CD rezači (kao računarske komponente)

1%

DVD rezači (kao računarske komponente)

1%

Štampači

1%

Skeneri

1%

Digitalni video rekorderi

1%

Blue Ray rekorderi

1%

Digitalni audio plejeri

1%

Video rekorderi

1%

Digitalni džubuksovi

1%

Hi-Fi CD rekorderi

1%

Hi-Fi DVD rekorderi

1%

Hi-Fi HD rekorderi

1%

Vrsta praznog nosača slike

Procenat od vrijednosti praznog nosača slike

Kompakt diskovi

3%

Digitalni video diskovi

3%

Digitalni video diskovi visoke rezolucije

3%

Blue Ray diskovi

3%

Mini diskovi

3%

Audio kasete

3%

Video kasete

3%

USB Flash Drive

1%

TARIFNI BROJ 3

Naknada za fotokopiranje

Naknada koja se naplaćuje fizičkim i pravnim licima i preduzetnicima koji uz naknadu obavljaju djelatnost fotokopiranja iznosi 1,25€ po uređaju mjesečno.

Član 8

Ovaj Zajednički sporazuma o tarifi naknada koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Rješenjem Ministarstva ekonomskog razvoja br.626-4092/2021-2 od 18.11.2021.godine („Službeni list Crne Gore“, br. 2/2022) Organizacija fotografskih autora – OFA je dobila dozvola za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora fotografije i to: prava kablovske retransmisije, prava na naknadu za zvučno ili vizuelno snimanje i prava na naknadu za fotokopiranje.

Shodno, imovinskim pravima autora fotografije i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji koje Organizacija fotografskih autora – OFA ostvaruje kolektivno kao korisnici koji su u obavezi da plaćaju naknadu prepoznati su:  pravna lica koja vrše kablovsku retransmisiju, pravna lica i preduzetnici koji uvoze i prodaju tehničke uređaje za vizuelno snimanje i prazne nosače slike i fizička i pravna lica i preduzetnici koji uz naknadu obavljaju djelatnost fotokopitanja.

Organizacija OFA je u skladu sa članom 171 stav 1 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list Crne Gore“, br. 37/2011, 53/2016 i 145/2021) Nacrtom Zajedničkog sporazuma o tarifi naknada koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA utvrdila primjerenu visinu naknade za korišćenje predmeta zaštite. U skladu sa članom 171 stav 2 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list Crne Gore“, br. 37/2011, 53/2016 i 145/2021) Nacrtom Zajedničkog sporazuma o tarifi naknada koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA je prilikom utvrđivanja iznosa naknade imala u vidu ekonomsku vrijednost korišćenja, kao i obim korišćenja fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji, kao i vrijednost usluge pružene od strane Organizacije OFA, a sve u skladu sa uporednim evropskom praksom. Iznos naknada je izražen u skladu sa članom 171 stav 4 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list Crne Gore“, br. 37/2011, 53/2016 i 145/2021), a imajući u vidu kriterijume iz stava 5 istog člana.

Dalje, Organizacija OFA je u skladu sa članom 173 stav 1 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list Crne Gore“, br. 37/2011, 53/2016 i 145/2021) 17.01.2022.godine u štampanom mediju „Pobjeda“ koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na svojoj internet stranici www.ofa.org.me objavila Poziv za zaključivanje zajedničkog sporazuma sa reprezentativnim udruženjima korisnika, individualnim korisnicima i/ili udruženjima privrednika koji predstavljaju: pružaoce usluga kablovske retransmisije; uvoznike/prodavce tehničkih uređaja za zvučno ili vizuelno snimanje i praznih nosača zvuka i slike; uvoznike/prodavce tehničkih uređaja za fotokopiranje, kao i drugih tehničkih uređaja sa sličnim efektima umnožavanja i pružaoce usluga fotokopiranja. Poziv je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u štampanom mediju „Pobjeda“ koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na svojoj internet stranici www.ofa.org.me.

U skladu sa članom 173 stav 2 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list Crne Gore“, br. 37/2011, 53/2016 i 145/2021) 17.01.2022.godine Organizacija OFA je Nacrt Zajedničkog sporazuma o tarifi naknada koje naplaćuje Organizacija fotografskih autora – OFA objavila na svojoj internet stranici www.ofa.org.me, a 03.02.2022.godine ga je dostavila Privrednoj komori Crne Gore čiji su članovi u skladu članom 9 Zakona o privrednoj komori Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 1/2018) sva privredna društva, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje i preduzetnici upisani u CRPS-a, te se stoga može konstatovati da Privredna komora Crne Gore u skladu sa članom 172 Zakona o autroskom i srodnim pravima („Službeni list Crne Gore“, br. 37/2011, 53/2016 i 145/2021) predstavlja reprezentativno udruženje korisnika.

Poziv za zaključivanje zajedničkog sporazuma

Na osnovu člana 173 Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni list Crne Gore”, br. 37/2011, 53/2016 i 145/2021), a u skladu sa rješenjem Ministarstva ekonomskog razvoja br.626-4092/2021-2 od 18.11.2021.godine koje je objavljenu u Službenom listu Crne Gore br.2/2022 od 12.01.2022.godine nevladino udruženje “Organizacija fotografskih autora – OFA” objavljuje:

P O Z I V

Za zaključivanje zajedničkog sporazuma sa reprezentativnim udruženjima korisnika, individualnim korisnicima i/ili udruženjima privrednika koji predstavljaju:

 • pružaoce usluga kablovske retransmisije;
 • uvoznike/prodavce tehničkih uređaja za zvučno ili vizuelno snimanje i praznih nosača zvuka i slike;
 • uvoznike/prodavce tehničkih uređaja za fotokopiranje, kao i drugih tehničkih uređaja sa sličnim efektima umnožavanja:
 • pružaoce usluga fotokopiranja.
Navedeni korisnici (fizička/pravna lica) u svojem poslovanju koriste fotografska djela i djela stvorena u procesu sličnom fotografiji te se stoga, a u skladu sa odredbama Zakonom o autorskom i srodnim pravima pravima (“Službeni list Crne Gore”, br. 37/2011, 53/2016 i 145/2021) pozivaju da pristupe pregovorima za zaključivanje zajedničkog sporazuma.

Poziv je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u ovom štampanom mediju.

Kontakt podaci:

Objavljeno 17.01.2022. godine u štampanom mediju “Pobjeda.”
Organizacija fotografskih autora – OFA dobila dozvolu 

Obavještavamo, sve autore/nosice autorskog prava i korisnike fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji da je Organizacija fotografskih autora – OFA, rješenjem Vlade Crne Gore – Ministarstva ekonomskog razvoja br.626-4092/2021-2 od 18.11.2021.godine, a koje je objavljeno u Službenom listu Crne Gore br.02/2022 od 12.01.2022.godine dobila dozvolu za kolektivno ostvarivanje imovinskih prava autora fotografije i to:

 • prava na kablovsku retransmisiju;
 • prava na zvučno ili vizuelno snimanje i
 • prava na naknadu za fotokopiranje.

Ovo predstavlja veliki iskorak, ne samo u oblasti zaštite prava autora fotografije i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji, već i u cjelokupnoj oblasti intelektualne svojine koja je na ovaj način dodatno unaprijeđena i usklađena sa evropskim standardima. Time su pravno zaštićena prava domaćih i stranih autora fotografije i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji.

Fotografija

Naziv fotografija, potiče od grčkih riječi phos (φως) koja znači svjetlo i graphis (γραφις) koja znači crtanje, a prvobitno je taj naziv upotrijebio francuz Antoine Hercule Romuald Florencekako bi opisao svoje otkriće slikanja uz pomoć svjetlosti.

Prvu fotografiju na svijetu načinio je 1826.godine francuz Joseph Nicéphore Niépce. Fotografija je napravljena tako što je kamera opskura (kutija sa sočivom) u kojoj je stavljena metalna ploča premazana tečnim rastvorom – bitumenom bila izložena svjetlosti 8 (časova). Načinjena fotografija je popularno nazvana – “Pogled na golubarnik.”

Najstarija sačuvana fotografija u Crnoj Gori nastala je u periodu od 1845.godine do 1855.godine i čuva se u Narodnom Muzeju na Cetinju. Fotografija na kojoj se nalazi djevojčica načinjena je u postupku degerotipije u kojem se fotografija dobija direktno na posrebrenoj bakarnoj ploči, kada se ista izloži jodnoj pari. Tada na njenoj površini nastaje svjetlosno osjetljivi srebro – jod. Nakon toga, ploča se dalje unosi u kamera opskuru, nakon čega na njoj nastaje još uvijek nevidljiva fotografija. Onda se ta ista ploča izlaže pari od živog srebra dok fotografija ne postane vidljiva. Potom se fiksira u rastvoru od sumpor – dioksida (So2). Čitav postupak se odvijao u mraku.

Korisnici

Korisnik je svako lice ili subjekat koji preduzima radnje za koje je potrebno ovlašćenje nosioca prava ili plaćanje naknade nosiocima prava, a koji ne nastupa kao potrošač.

Organizacije fotografskih autora – OFA (u daljem tekstu: Organizacija OFA) i korisnici dužni su da vode pregovore u vezi sa izdavanjem ovlašćenja za korišćenje predmeta zaštite u dobroj vjeri.

Repertoar  Organizacija OFA čine fotografska djela i djela stvorena u procesu slučnom fotografiji i to djela:

 • autora i nosilaca autorskog prava, koji su ugovorom ustupili svoja prava Organizaciji OFA, a u skladu sa Zakona o autorskom i srodnim pravima;
 • domaćih autora i nosilaca autorskog prava, čija prava Organizacija OFA štiti na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima;
 • stranih autora i nosilaca autorskog prava, čija prava Organizacija OFA štiti na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima i/ili sporazuma/ugovora sa stranim organizacijama.

Korisnici fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji su:

 1. kablovski retransmiseri;
 2. uvoznici i/ili prodavci tehničkih uređaja za vizuelno snimanje i praznih nosača slike;
 3. fizička i pravna lica i praduzetnici koji uz naknadu obavljaju djelatnost fotokopiranja

Organizacija OFA i korisnici dužni su da vode pregovore u vezi sa izdavanjem ovlašćenja za korišćenje predmeta zaštite u dobroj vjeri.

Prije početka korišćenja predmeta zaštite, korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje ovlašćenja za korišćenje fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji Organizaciji OFA.

Organizacija OFA i korisnici dužni su da u postupku vođenja pregovora pruže sve informacije potrebne za izdavanje ovlašćenja.

Uslovi za izdavanje ovlašćenja uređeni su Statutom Organizacije OFA i moraju da budu objektivni i nediskriminatorni.

Prilikom izdavanja ovlašćenja, Organizacija OFA nije dužna da za druge vrste online usluga koriste uslove za izdavanje ovlašćenja ugovorene sa korisnikom ako korisnik pruža novu vrstu online usluge, koja je javnosti u Crnoj Gori dostupna manje od tri godine.

Prilikom izdavanja ovlašćenja, Organizacija OFA nije dužna da za druge vrste online usluga koriste uslove za izdavanje ovlašćenja ugovorene sa korisnikom ako korisnik pruža novu vrstu online usluge, koja je javnosti u Evropskoj uniji dostupna manje od tri godine.

Korisnik ne smije koristiti predmet zaštite bez izdatog ovlašćenja.

Ako Organizacija OFA ne izda ovlašćenje, traženo pravo se smatra ustupljenim ako korisnik uplati organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava ili deponuje kod notara ili suda u korist organizacije za kolektivno ostvarivanje prava iznos u visini naknade za korišćenje predmeta zaštite utvrđen tarifom.

Nosioci prava imaju pravo na naknadu za korišćenje njihovih prava primjerenu korišćenju.

Organizacija OFA je dužna da bez odlaganja odgovori na zahtjev korisnika za izdavanje ovlašćenja za korišćenje predmeta zaštite, uz navođenje podataka koji su joj potrebni da bi ponudila ovlašćenje.

Organizacija OFA je dužna da, nakon prijema svih relevantnih informacija, bez odlaganja, ponudi ovlašćenje ili korisniku da obrazloženu izjavu koja sadrži razloge zbog kojih ne namjerava da izda ovlašćenje za određenu uslugu.

Ovlašćenje naročito sadrži: vrstu prava na koju se ovlašćenje odnosi, uslove korišćenja u odnosu na način, teritoriju, vrijeme korišćenja, kao i visinu naknade, ako je pravo na korišćenje daje uz naknadu.

Organizacija OFA je dužna da omogući korisnicima da sa njom komuniciraju elektronskim putem, ako je primjenjivo, u svrhu izvještavanja o korišćenju ovlašćenja. Komunikacija elektronskim putem sa korisnicima se vrši putem zvaničnog e-maila Organizacije OFA: ofacrnagora@gmail.com

Organizacija OFA je dužna da korisniku izda račun koji sadrži naročito podatke o:

1) iznosu naknade koji treba platiti;

2) osnovu za obračun naknade u skladu sa tarifom ili, ako tarifa nije donijeta, sporazumom koji je zaključen sa korisnikom.

Autori

Autor fotografije je fizičko lice koje je stvorilo fotografsko djelo i/ili djelo stvoreno u procesu sličnom fotografiji.

Autorsko djelo je individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, koja je izražena na određeni način. Autorska djela su fotografska djela i djela stvorena u procesu sličnom fotografiji.

Autor stiče autorsko pravo stvaranjem fotografije i/ili djela stvorenog u procesu sličnom fotografiji.

Autorsko pravo obuhvata: moralnaimovinska i druga prava.

Moralnim pravima štite se duhovne i lične veze autora sa djelom.

Ostvarivanje moralnih prava može biti ograničeno samo ako je to uslovljeno načinom iskorišćavanja djela i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Moralna prava autora fotografije i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji su:

1.Pravo prve objave

Autor ima isključivo pravo da odredi hoće li, kada, gdje i kako će se prvi put objaviti njegovo djelo. Do prvog objavljivanja djela, samo autor ima isključivo pravo da daje javna obavještenja o sadržini djela ili da opisuje svoje djelo.

2.Pravo autorstva

Autor ima isključivo pravo da bude priznat kao autor svog djela, na način da njegovo ime bude naznačeno na djelu i u vezi sa njegovim djelom. Autor može odrediti da se njegovo pravo autorstva naznači na drugi način.

3.Pravo na poštovanje djela

Autor ima isključivo pravo da se suprotstavi svakom iskrivljenju, sakaćenju svog djela ili drugoj povredi u vezi sa njegovim djelom, ako se tim radnjama ugrožavaju ili mogu ugroziti njegova čast ili ugled.

4.Pravo pokajanja

Autor ima isključivo pravo da u pisanoj formi opozove ustupljeno imovinsko pravo na svom djelu od sticaoca prava, ako za to postoje ozbiljni moralni razlozi i pod uslovom da sticaocu prava naknadi nastalu stvarnu štetu.

II Imovinskim autorskim pravima štite se ekonomski interesi autora.

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani iskorišćavanje svog djela ili njegovih primjeraka. Iskorišćavanje autorskog djela dozvoljeno je samo kada autor, pod uslovima koje odredi, ustupi odgovarajuće autorsko imovinsko pravo, osim kada je zakonom propisano obavezno kolektivno ostvarivanje prava ili ako ugovorom nije drugačije određeno.

Za svako iskorišćavanje autorskog djela od strane drugog lica autoru pripada autorski honorar, odnosno pravična naknada osim ako Zakonom o autorskom i srodnim pravima ili ugovorom nije drukčije određeno.

Imovinska prava autora fotografije i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji su:

1.Pravo umnožavanja

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani umnožavanje, odnosno bilježenje svog djela na materijalnom nosaču, koje se vrši posredno ili neposredno, trajno ili privremeno, djelimično ili u cjelini, na bilo koji način i u bilo kom obliku. Umnožavanje naročito obuhvata grafičko umnožavanje, fotografsko umnožavanje, tonsko ili vizuelno snimanje, trodimenzionalno umnožavanje, građenje arhitektonskog objekta prema projektu i bilježenje u digitalnom obliku.

2.Pravo distribuiranja

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani distribuiranje javnosti originala i kopija svog djela prodajom ili prenosom svojine na drugi način. Distribuiranje obuhvata i nuđenje javnosti, državinu i uvoz originala ili kopija djela, ako se te radnje vrše sa namjerom njihovog distribuiranja.

3.Pravo davanja u zakup

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani davanje originala i kopija svog djela na upotrebu na ograničeno vrijeme, uz neposrednu ili posrednu imovinsku korist (zakup).

4.Pravo javnog prikazivanja

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani saopštavanje javnosti svojih fotografskih djela.

5.Pravo emitovanja

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani emitovanje svog djela. Emitovanjem se smatra saopštavanje javnosti djela putem radijskih ili televizijskih programskih signala, namijenjenih javnosti, bežičnim sredstvima (uključujući i satelitsko emitovanje) ili žičnim (uključujući i kablovske i mikrotalasne sisteme).

6.Pravo reemitovanja i pravo kablovske retransmisije

Autor ima isključivo pravo da drugome dozvoli ili zabrani istovremeno, nepromijenjeno i neskraćeno emitovanje svog djela koje se emituje: bežičnim putem od strane druge radiodifuzne organizacije (pravo reemitovanja); preko kablovskog ili mikrotalasnog sistema ili se djelo izvorno emituje iz druge države (pravo kablovske retransmisije).

7.Pravo javnog saopštavanja djela koje se emituje

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani da se njegovo djelo, koje se emituje, saopštava javnosti putem zvučnika, ekrana ili sličnih tehničkih uređaja.

8.Pravo na drugo javno saopštavanje

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani drugo javno saopštavanje njegovog djela žičnim ili bežičnim sredstvima.

9.Pravo stavljanja djela na raspolaganje javnosti

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani stavljanje djela na raspolaganje javnosti žičnim ili bežičnim putem, na način koji omogućava licima iz javnosti pristup djelu sa mjesta i u vrijeme koje oni odaberu.

10.Pravo na preradu djela

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani preradu djela. Ovo pravo obuhvata i uključivanje autorskog djela u novo djelo u nepromijenjenom obliku.

III Druga prava autora fotografije i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji su:

1.Pravo na pristup djelu

Autor ima pravo da od držaoca zahtijeva pristup originalu ili kopiji djela, ako je to neophodno radi umnožavanja ili prerade djela i ako se time bitno ne ugrožavaju opravdani interesi držaoca. Autor može zahtijevati od držaoca da mu preda original djela fotografije radi njegovog izlaganja u Crnoj Gori, u neprekidnom roku do 60 dana, ako za to iskaže interes od višeg značaja. Predaja originala djela fotografije može se usloviti polaganjem dovoljne garancije ili zaključivanjem osiguranja u visini tržišne vrijednosti originala djela. Autor je dužan da pristup djelu ili izlaganje djela izvrši sa što manje neprijatnosti za držaoca o svom trošku i objektivno je odgovoran za štetu na originalu ili kopiji djela.

2.Pravo na naknadu

Autor ima pravo na dio naknade za zvučno ili vizuelno snimanje ili fotokopiranje svog djela.

Prava nosioca prava

Nosilac prava može da ovlasti Organizaciju OFA da upravlja njegovim pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima po njegovom izboru, za područja država po izboru.

Nosilac prava može da ovlasti Organizaciju OFA da upravlja njegovim pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima po njegovom izboru, za područja država po izboru, nezavisno od države članice Evropske unije čiju nacionalnost ili boravište ima nosilac prava ili sjedišta organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Organizacija OFA je dužna da upravlja pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajimapo njegovom izboru, za područja država po izboru člana ako to upravljanje spada u njenu djelatnost, osim ako postoje opravdani razlozi za odbijanje tog upravljanja.

Organizacija OFA je dužna da upravlja pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima po njegovom izboru, za područja država po izboru, nezavisno od države članice Evropske unije čiju nacionalnost ili boravište ima nosilac prava ili sjedišta organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, ako to upravljanje spada u njenu djelatnost, osim ako postoje opravdani razlozi za odbijanje tog upravljanja.

Nosilac prava može da prenese ovlašćenje za nekomercijalno korišćenje prava, vrste prava, vrsta djela, kao i drugih sadržaja po njegovom izboru, a Organizacija OFA je dužna da u pisanoj formi informiše nosioca prava čija prava ostvaruje o uslovima pod kojima nosilac prava može da prenese ovlašćenje za nekomercijalno korišćenje svojih prava, vrsta prava, vrsta djela ili drugih sadržaja čije upravljanje je povjereno Organizaciji OFA.

Nekomercijalnim korišćenjem smatra se korišćenje u kojem se ne ostvaruje ekonomska korist.

Nosilac prava ovlašćivanjem Organizaciji OFA da upravlja njegovim pravima, daje saglasnost posebno za svako pravo ili vrstu prava, vrstu djela ili drugi sadržaj za koji daje ovlašćenje za upravljanje, a takva saglasnost mora biti zavedena u pisanom obliku.

Otkazivanje ovlašćenja za upravljanje pravima

Nosilac prava može da otkaže ovlašćenje Organizaciji OFA da upravlja njegovim pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima po njegovom izboru, za područja država po izboru, da upravlja njegovim pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima po njegovom izboru, za područja država po izboru, nezavisno od države članice Evropske unije čiju nacionalnost ili boravište ima nosilac prava ili sjedišta organizacije za kolektivno ostvarivanje prava za upravljanje pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima koje je povjerio Organizaciji OFA u cjelini ili u pogledu ili bilo kojeg prava, vrste prava, vrste djela ili drugih sadržaja po izboru, za područja država po izboru, nakon otkaznog roka koji ne može biti duži od šest mjeseci.

Ako je pravo na potraživanje određenih iznosa nastalo prije otkazivanja prava ili u okviru ovlašćenja datog prije stupanja na snagu otkazivanja prava, nosilac prava zadržava prava prema Organizaciji OFA prava na odbitke, raspodjelu iznosa nosiocima prava, utvrđivanje i pronalaženje nosilaca prava, neraspodjeljive iznose, informisanje o upravljanju njegovim pravima, informisanje na njegov zahtjev, rješavanje prigovora.

Organizacija OFA, ne smije da ograničava korišćenje prava isticanjem uslova da za ostvarivanje tih prava zahtijeva da se upravljanje pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima koji su predmet otkazivanja ili povlačenja povjeri drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.

Ukoliko želite da Vaša imovinska autorska prava kao autor/nosilac autorskog prava fotografskih djela i/ili djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji ostvarujete kolektivno posredstvom Organizacije OFA kontaktirajte nas.

Komunikacija elektronskim putem sa članovima se vrši putem zvaničnog e-maila Organizacije OFA: ofacrnagora@gmail.com

Oblast autorskog prava je uređena međunarodnim ugovorima, zakonima i podzakonskim aktima.

Međunarodni ugovori čiji je potpisnik Crna Gora:

 • Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu;
 • Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS sporazum);
 • Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela;
 • Svjetska (Univerzalna) konvencija o autorskom pravu;
 • WIPO – Ugovor o autorskom pravu;

Zakoni koje je donijela Skupština Crne Gore:

 • Zakon o autorskom i srodnim pravima;
 • Zakon o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine;

Podzakonski akt koji je donijelo nadležno ministarstvo:

 • Pravilnik o deponovanju i evidenciji autorskih djela i predmeta srodnih prava.

OFA

Organizacija fotografskih autora – OFA (u daljem tekstu: Organizacija OFA) je organizacija za kolektivno ostvarivanje imovinskog autorskog prava autora fotografskih djela i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji.

Organizacija OFA je osnovana 29.12.2020.godine, a rješenjem Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija br.UPI 06/2-056/20-3952/5 od 18.02.2021.godine upisana je u registar nevladinih udruženja pod rednim brojem 10011.

Rješenjem Vlade Crne Gore – Ministarstva ekonomskog razvoja br.626-4092/2021-2 od 18.11.2021.godine, koje je objavljeno u Službenom listu Crne Gore br.02/2022 od 12.01.2022.godine Organizacija OFA je dobila dozvolu za kolektivno ostvarivanje imovinskog autorskog prava autora fotografije i djela stvorenih u procesu sličnom fotografiji i to:

 • prava na kablovsku retransmisiju;
 • prava na zvučno ili vizuelno snimanje i
 • prava na naknadu za fotokopiranje

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Оrganizacija fotografskih autora – OFA

ul. Svetozara Markovića br.42, 81000 Podgorica

e-mail: ofacrnagora@gmail.com

PIB: 11077587

žiro-račun: 520-44282-22 Hipotekarna banka a.d. Podgorica.

devizni račun: 520004200000293193 Hipotekarna banka a.d. Podgorica.